fbpx

Basic Web Design

รหัส G204 : พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์
หลักสูตร 10 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท

คอร์สเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ สำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบทั้งระบบ

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ที่จำเป็นสำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web Pages, การทำแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า, ตลอดจนการนำ Web Site ของตนขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ อีกด้วย
ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 5 ชั่วโมง (2 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง (4 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาท/ท่าน
• เรียนพร้อมกันหลายคน คิดค่าเรียนเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)**

พื้นฐานผู้เรียน

• ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้ Windows, Mac, Internet
• เคยใช้งานโปรแกรม Illustrator และ Photoshop

เนื้อหาการเรียน

1. กำหนดแนวคิดและวางแผนเพื่อการผลิต Web Site ให้ประสบความสำเร็จ
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ Web Site
• โครงสร้างการทำงานด้าน Web Development
• การกำหนดแนวคิดในการผลิต Web Site
• การเขียน Site Map และ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
• การทำ Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะและเข้าใจในกระบวนการสร้าง Web Site

2. เริ่มต้นกับขั้นแรกของการสร้าง Web Graphics ด้วย Photoshop
• เข้าใจหลักการใช้งาน Photoshop เพื่องานออกแบบ Web
• ฝึกใช้อุปกรณ์หลัก (Toolbox) และอุปกรณ์เสริม (Option, Palette และ Menu Bar ) เพื่อสร้างและ ตกแต่งภาพ
• เรียนรู้อุปกรณ์ในกลุ่มของการ Selection แบบต่างๆ

3. เรียนรู้การทำงานใน Photoshop อย่างถูกต้องโดยการใช้ชั้นงาน
• เรียนรู้เทคนิคการซ้อนและตัดต่อภาพด้วย Layers
• การตกแต่งภาพและใส่ Effect บน Layers
• เพิ่มพูนทักษะการสร้างภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วย Path
• การสร้างลูกเล่น Effect ชั้นสูง ด้วย Menu Image,Filter..etc

4. เรียนรู้และฝึกผนการออกแบบหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรม Photoshop
• เรียนรู้แนวคิดวิธีการออกแบบหน้าเว็บอย่างถูกต้อง
• ฝึกการเตรียมหน้างาน และการกำหนดขนาดหน้าเว็บอย่างถูกต้อง
• ฝึกสร้างหน้าเว็บโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Photoshop อย่างอิสระ

5. เตรียมภาพ Graphic เพื่อนำขึ้นใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งาน Adobe Photoshop ร่วมกับ Dreamweaver
• เตรียมภาพให้เป็นชนิดที่เหมาะสมกับหน้าเว็บด้วยการ Save for web
• เทคนิคการจัดระบบไฟล์เพื่อเตรียมนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานของโปแกรม Dreamweaver
• เรียนรู้การตั้งค่าหน้าเว็บ การวางภาพในรูปแบบต่างๆ และการพิมพ์ข้อความ

6. การจัด Layout หน้าเว็บ โดยใช้ Table ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
• การใช้ตารางในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัด Layout หน้าเว็บ
• ฝึกฝนการจัดตารางด้วย Workshop หน้าเว็บในรูปแบบต่างๆ
• การนำตารางไปใช้สร้างเป็นตารางข้อมูลในหน้าเว็บ

7. การสร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บและการสร้าง Web Frame
• เรียนรู้การสร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บในรูปแบบต่างๆ เช่น การ Link ในเว็บเดียวกัน, Link ส่ง Mail, Link ไปยังเว็บเพื่อนบ้าน
• เทคนิคการสร้างเว็บอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Frame
• เรียนรู้การสร้าง Frame ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมการทำงานของ Web ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. การสร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า , สอบถามข้อมูลและเติมแต่งเทคนิคให้ Web น่าสนใจด้วย Behavior เพื่อให้เว็บมีลูกเล่นมากขึ้น
• สร้าง CGI-Form สำหรับสั่งซื้อสินค้าหรือแบบสอบถามชนิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บเพื่อการ ประยุกต์ใช้
• การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ ผ่านระบบ Form to Mail
• การสร้างหน้า Web เทคนิคพิเศษแบบต่างๆด้วย Dynamic HTML
• การใช้งาน Bahavior แบบต่างๆ เช่นการเปิด Pop Up Window, การสั่ง Alert Message, การควบคุมการ เคลื่อนที่ของภาพเคลื่อนไหว

9. การจดทะเบียน Domain Name, การเช่าพื้นที่ Server และการ Upload งานขึ้นใช้จริงบน Web Server
• วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียน Domain Name ด้วยตัวเอง .com .net .org และการจดทะเบียน .th
• หลักการในการเช่าและเลือกใช้ Web Server สำหรับ Web Site และธุรกิจแต่ละประเภท
• Upload Web ขึ้นไปใช้จริงบนอินเทอร์เน็ต
• การแก้ไขและตรวจสอบ Bug (ส่วนผิดพลาด) ใน Web Server

10. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ตรวจสอบผู้เยี่ยมชม Web และการตกแต่งหน้าเว็บด้วย CSS (Cascading Style Sheet)
• การเขียน Meta Tag (Source Code) เพื่อให้ Search Engine มองเห็น Keywords และ Description เหนือ Web ของคู่แข่ง
• เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ผ่าน Search Engine อันได้แก่ Google, Yahoo การนับจำนวนและ ตรวจสอบสถิติผู้เข้าชม Web (Counter)
• การใช้เทคนิคการตกแต่งหน้าเว็บที่เรียกว่า CSS มาใช้งานร่วมกับ HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

• คอมพิวเตอร์ Mac, Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม Photoshop, Dreamweaver และ Extension

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• มีความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตเว็บไซต์ เทคนิคต่างๆตลอดจนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อนาไปใช้งานจริงได้ และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้บริหารโครงการ หรือ สร้างสรรค์งานออกแบบเว็บไซต์ได้จริง
• จะได้รับพื้นที่ Web Hosting 500 MB ใช้งานนาน 12 เดือน

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สเรียนสร้างเว็บไซต์

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ