InDesign for Print Design

(5/5)

รหัส G105 : Adobe InDesign โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
หลักสูตร 10 ชั่วโมง ราคา 5,800 บาท

คอร์สขั้นสูงเรียนรู้ขั้นตอน การจัดรูปเล่มนิตยสาร และหนังสือพิมพ์อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม InDesign โปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator และ Adobe PageMaker เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ, วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง
ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3/3/4 ชั่วโมง (3 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3/3/4 ชั่วโมง (3 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 5,800 บาท/ท่าน
• เรียนกลุ่ม คิดค่าเรียนท่านละ 3,800 บาท/ท่าน

พื้นฐานผู้เรียน

• เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Graphic Design Basic
• เคยใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบงานกราฟิกมาแล้ว

เนื้อหาการเรียน

1. เรียนรู้การออกแบบสำหรับการทำงานนิตยสารเบื้องต้น
• ทฤษฎีการออกแบบ Magazine
• การวาง Dummy
• ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบนิตยสาร
• Assign Project

2. เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign เบื้องต้น
• การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Tool Box
• การใช้แถบเครื่องมือเพื่อปรับแต่งชิ้นงานด้วย Panels
• การใช้คำสั่งเพิ่มเติมบน Menu Bar

3. เรียนรู้การออกแบบ Template ของนิตยสาร
• การกำหนดขนาดรูปเล่มนิตยสาร
• การกำหนดจำนวนหน้า
• การใช้งานหน้า Master ในการกำหนดเลขหน้า, หัวคอลัมน์ และแบ่งคอลัมน์
• การกำหนด Styles ให้กับนิตยสาร
• การใช้งานตัวอักษร
• Workshop: ออกแบบ Template

4. เรียนรู้การใช้งานรูปภาพและ Graphic จาก Photoshop และ Illustrator ร่วมกับ InDesign
• การใช้งานกับรูปภาพ
• การใช้ภาพที่ตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop
• การใช้ Graphic จากโปรแกรม Illustrator
• การใช้รูปภาพ, Graphic และตัวหนังสือร่วมกัน

5. เรียนรู้การออกแบบหน้าเปิดเรื่อง และหน้าเนื้อเรื่องในนิตยสาร
• แนวทางการวาง Lay-Out โดยใช้ Guides & Grids
• แนวทางในการวางองค์ประกอบในหน้าเปิดเรื่อง และหน้าเนื้อเรื่อง
• Workshop: ออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร

6. เรียนรู้การออกแบบปกนิตยสารตามรูปแบบการเย็บเล่มแบบไสกาว และแบบกี่
• การกกหนดขนาดของปกและสันเล่ม
• การจัดวางองค์ประกอบบนปกและสันเล่ม
• การใช้ Plug In เสริม เพื่อช่วยในการทางานอื่นๆ เช่น การสร้าง Barcode เป็นต้น
• การใช้ Library เพื่อเก็บ Graphic ที่สร้างขึ้น
• Workshop: ออกแบบปกนิตยสาร

7. เรียนรู้การออกแบบหน้าสารบัญ (Table of Contents)
• แนวทางในการออกแบบหน้าสารบัญ
• การรวบรวมไฟล์งานทั้งหมดด้วย Book
• การใช้คกสั่ง Synchronize เพื่อปรับรูปแบบของไฟล์งานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
• การสร้างหน้าสารบัญด้วย Book
• การใช้ Tabs เพื่อจัดตัวหนังสือให้เป็นระเบียบ และสวยงามตามต้องการ
• Workshop: ออกแบบหน้าสารบัญ

8. การเตรียมงานก่อนส่งพิมพ์
• การเตรียมไฟล์งานก่อนส่งพิมพ์ เช่น การสร้าง Crop marks, Registration Marks เป็นต้น
• การตรวจสอบไฟล์งานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ด้วยคำสั่ง Preflight
• การรวบรวมไฟล์งานทั้งหมด ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ด้วยคกสั่ง Package
• การส่งงานพิมพ์ในรูปแบบ PDF
• Workshop: ออกแบบนิตยสารออนไลน์

9. เรียนรู้การออกแบบนิตยสารออนไลน์
• การใช้ Button, Movie และ Sound ในนิตยสารออนไลน์
• การใช้คำสั่ง Interactive (Hyperlink, States, Bookmark) เพื่อสร้าง link ให้แก่นิตยสาร

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

• คอมพิวเตอร์ Mac, Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe InDesign

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• สามารถสร้างภาพงานออกแบบผ่านโปรแกรม InDesign และได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และหลักการทั้งหมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
• เข้าใจกระบวนการผลิตและออกแบบงานด้าน Graphic Design ทั้งระบบ และเข้าใจในทฤษฎีด้านการออกแบบ รวมถึงการ Present งานอย่างมืออาชีพ
• สร้างชิ้นงานใช้จริงในห้องเรียน เช่น หนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สเรียนกราฟิกดีไซน์

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ