fbpx

Graphic Design Advanced

รหัส G102 : การออกแบบกราฟิกขั้นสูง
หลักสูตร 10 ชั่วโมง ราคา 5,800 บาท

คอร์สที่เน้นกระบวนการออกแบบ โดยเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างสรรค์งานกราฟิกขั้นสูงให้สวยงาม อย่างมีสไตล์ เพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตร ที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator เพื่อทำการออกแบบตัวอักษร (typography), สร้างลวดลายกราฟฟิกมันส์ๆด้วยตัวเอง รวมถึงตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เช่น Retouching, การตัดต่อภาพ รวมถึงเทคนิคการซ้อนภาพขั้นสูง เพื่อใช้ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนภาคปฏิบัติจะควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบ, Corporate Identity, Packaging Design
ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3-3-4 ชั่วโมง (3 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 2½ ชั่วโมง (4 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 5,800 บาท/ท่าน
• เรียนกลุ่ม คิดค่าเรียนท่านละ 4,800 บาท/ท่าน

พื้นฐานผู้เรียน

• เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Graphic Design Basic
• เคยใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบงานกราฟิกมาแล้ว

เนื้อหาการเรียน

1. วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และฝึกเทคนิคการตัดต่อภาพชั้นสูง
• เริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือ Selection, Pen Tool เพื่อการตัดต่อภาพ
• ฝึกการใช้เครื่องมือ Masks, Channels และคำสั่ง Color Range
• ฝึกใช้ระบบ Quick Mask เพื่อสร้าง Selection
• การ Selection ด้วยคำสั่งและเครื่องมือหลายๆ ประเภทร่วมกัน เพื่อความเหมาะสมของรูปภาพ
• Workshop : ตัดต่อภาพ ตามแนวคิดที่กำหนดให้ในห้องเรียน

2. วิธีการปรับแต่งภาพชั้นสูง และสร้างภาพให้เสมือนจริง
• ใช้คุณสมบัติของ Layers, Transparency และ Blending Mode ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• เรียนรู้การใช้งาน Layer Adjustment ในการปรับแต่งแสงและสี โดยรักษาภาพต้นฉบับเดิมไว้
• เรียนรู้การซ่อนภาพด้วย Clipping Layer เพื่อการแสดงผล Layer ตามพื้นที่ที่ต้องการ
• เพิ่มมิติ ด้วยการสร้างความตื้น-ลึก จัดแสงให้กับภาพ (Depth and Lighting) ด้วย Layer Blending
• การบ้าน : ตามเนื้อหาที่ได้เรียนมา

3. เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect
• การผสมผสานเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งใบหน้า
• ผสมผสานคำสั่ง Filter เพื่อเพิ่มลูกเล่น และสร้างความเหนือจริงให้กับภาพ • เช่น การสร้างฝน, หิมะ, ควัน, ไฟ และ สร้างแสงพิเศษต่างๆ เป็นต้น
• Workshop: (1) ฝึกการ Retouch ภาพแฟชั่น (2) ฝึกการสร้างภาพเหนือจริง

4. เทคนิคการสร้าง Brush ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ
• เรียนรู้วิธีการสร้าง Brush และปรับตั้งค่าหัวแปรงในรูปแบบต่างๆ
• การใช้ Path ควบคู่กับเครื่องมือต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพการใช้งานร่วมกับระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
• การนำ Vector จากโปรแกรม Illustrator เข้ามาใช้ใน Photoshop ในรูปแบบของ Smart Object

5. ฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Illustrator ชั้นสูง
• ทบทวนและเพิ่มเทคนิคในการใช้เครื่องมือ และPanels สำคัญ เช่น Panel Stroke, Transparency, Pathfinder
• การจัดการกับเส้น Path เช่น การเชื่อมจุด, การเรียงจุดในแนวระนาบ เป็นต้น
• ฝึกการใช้ Smart Guides และ Snap เพื่อการทำงานที่แม่นยำมากขึ้น
• Workshop : ฝึกการ Draft ลายเส้น

6. เรียนรู้การสร้าง Brushes, Symbols, Graphic Styles และ Patterns
• ฝึกสร้าง Brush และ Symbols เพิ่ม เพื่อใช้งานตามความต้องการ และเหมาะสมกับการออกแบบ
• การสร้างรูปแบบ Effect ด้วย Graphic Styles และแก้ไขวัตถุด้วย Appearance
• การสร้างลวดลาย Patterns เพิ่มใน Swatchesการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Illustrator และ Photoshop
• การนำ Path จากโปรแกรม Photoshop เข้ามาใช้งานใน Illustrator
• Workshop : ออกแบบงาน Graphic

7. Workshop
• Workshop: การนำความรู้ในเรื่องของศิลปะการออกแบบ และเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มา เพื่อนำมาออกแบบภาพประกอบ (ตามหัวข้อที่กำหนดในห้องเรียน)
• โดยคำนึงถึงการจัดวางองค์ประกอบ, แนวความคิด, กระบวนการทำงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนการออกแบบ และใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. เรียนรู้แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Ad.) และเลือกใช้สื่อให้ตรงตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
• แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของนิตยสาร (Mag Ad.), หนังสือพิมพ์ (Press Ad.), แผ่นป้ายโฆษณา (Poster) และใบปลิว (Leaflets) เป็นต้น
• วิเคราะห์ข้อดี – เสียของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
การจัดทำ Artwork และการวาง Layout ด้วยระบบ Grids
• Workshop : ออกแบบสื่อโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจริง (ตามหัวข้อที่กำหนดในห้องเรียน)

9. เรียนรู้แนวคิดการออกแบบแผ่นพับโฆษณา (Brochures)
• แนวคิดการออกแบบแผ่นพับโฆษณา (Brochures)
• เลือกรูปแบบการพับตามความเหมาะสมของข้อมูล
• การวางตำแหน่งหน้า (Dummy) ให้ถูกต้องและเหมาะสม
• การจัดทำ Artwork และการวาง Layout
• Workshop: ออกแบบแผ่นพับโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจริง (ตามหัวข้อที่กำหนดในห้องเรียน)

10. เรียนรู้กระบวนการออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
• แนวคิดการออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
• รู้จักกระบวนการออกแบบงานหีบห่อ บรรจุภัณฑ์
• การเลือกรูปทรงของหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
• การวาง Pattern ของหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และความประหยัดสูงสุด
• การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร, สี, ขนาด และการจัดวางให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
• Workshop : ออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ (ตามหัวข้อที่กำหนดในห้องเรียน)

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

• คอมพิวเตอร์ Mac, Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• ผู้จบหลักสูตรมีทักษะการออกแบบงานกราฟิคขั้นสูง
• เข้าใจกระบวนการผลิตและออกแบบงานด้าน Graphic Design ทั้งระบบ และเข้าใจในทฤษฎีด้านการออกแบบ รวมถึงการ Present งานอย่างมืออาชีพ
• สามารถออกแบบงาน Graphic และ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ และสามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop ร่วมกับโปรแกรมกราฟฟิคอื่น ๆ ได้
• สร้างชิ้นงานใช้จริงในห้องเรียน เช่น ภาพรีทัช, ใบปลิวสินค้า, โลโก้, นามบัตร,
แบนเนอร์เว็บไซต์, ปกนิตยสาร, แบบพิมพ์ลายเสื้อ ฯลฯ

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สเรียนกราฟิกดีไซน์

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ