fbpx

3ds Max 2020 For Beginners

รหัส G302 : การใช้โปรแกรม 3ds Max เบื้องต้น
หลักสูตร 15 ชั่วโมง ราคา 7,800 บาท

คอร์สสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการ และโครงสร้างงาน 3 มิติ การขึ้นโมเดลรูปแบบต่างๆ การใส่พื้นผิว การจัดแสง Animation และการใส่ Effect ต่างๆ

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 3Ds Max สำหรับการออกแบบงาน 3 มิติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบงานผลิตภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมภายใน-ภายนอก สร้างโมเดลชิ้นส่วนโพลีกอนต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการกำหนดวัสดุ จัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง ไปจนถึงการสร้างเป็นอนิเมชั่นเพื่อนำไปนำเสนองานได้ทันที หลักสูตรสอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างชิ้นงาน พร้อมโจทย์ชิ้นงานตัวอย่างฝึกทำมากกว่า 10 รูปแบบ หรือผู้เรียนอาจเตรียมแบบแปลนของชิ้นงานมาเอง เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการเรียนได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีหลังผ่านการอบรมแล้ว
ระยะเวลาการอบรม

• แบบตัวต่อตัว หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง (5 วัน)
• แบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ ชั่วโมง (6 วัน)

ค่าลงทะเบียนเรียน

• เรียนส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเพียง 7,800 บาท/ท่าน
• เรียนกลุ่ม คิดค่าเรียนท่านละ 6,800 บาท/ท่าน

พื้นฐานผู้เรียน

• ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้ Windows
• มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เนื้อหาการเรียน

บทที่ 1. แนะนำ 3ds Max , โครงสร้างงาน 3 มิติ การสร้างโมเดลเบื้องต้น
• หลักการของการสร้างภาพ 3 มิติ , รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติใน 3ds Max
• ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก (Interface) Command Panel, Tab Panel, Viewport, Layout, Rendering Method
• การทดลองใช้งานโปรแกรมแบบง่าย ๆ เช่น Move , Rotate , Scale , Align
• การสร้างวัตถุ 3 มิติ รูปทรงพื้นฐาน Standard Primitives
• การสร้างโมเดลสำเร็จรูปพื้นฐาน Box, Cone, Sphere, Geo Sphere, Cylinder, Tube Torus, Pyramid, Teapot Extend Primities
• การใช้คำสั่งเพื่อสร้างวัตถุสำเร็จรูปแบบพิเศษ เช่น Torus Knot, Capsule, Prism

บทที่ 2. การสร้างโมเดล และปรับแต่งโมเดลซับซ้อนต่างๆ
• การปรับปรุงแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Modifiers เช่น คำสั่ง Bend (ตัดโค้ง), ย่อขยายปลายยอดวัตถุด้วยคำสั่ง Taper, คำสั่งบิดเกลียว (Twist), คำสั่งเปลี่ยนพื้นผิววัตถุที่เลือกเป็นครึ่งวงกลม (Ripple), คำสั่ง Wave (สร้างรูปคลื่น), คำสั่ง Boolean เพื่อเจาะทะลุวัตถุ
• การสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ โดยใช้คำสั่ง Extrude เพิ่มความสูงให้ 2D, สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยใช้ Loft Object, การกำหนดพื้นผิว, การดัดแปลงรูปทรงของวัตถุ Loft
• สร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วย NURBS Modeling, การดัดแปลงแก้ไขเส้น NURBS แบบต่าง ๆ
• แก้ไขโครงสร้างวัตถุ 3 มิติแบบ Mesh
• แก้ไขวัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object (Scatter, Confirm, Connect, Shape Merge, Terrain)
• การบ้าน: สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่เรียนมา

บทที่ 3. Patch Modeling และ Surface Tool
• การสร้างโมเดล ด้วย Patch Tool
• การสร้างโมเดลด้วยจุด และเส้น
• การแก้ไขโมเดลได้ตรงตามแบบมากที่สุด
• การฝึกทักษะ การสร้าง และแก้ไขโมเดล ด้วยคำสั่ง Modifier Tool การสร้าง และ กำหนดพื้นผิว
• Interface Surface Tool
• หลักการและแนวคิดการใช้พื้นผิวรูปแบบต่าง

บทที่ 4. การกำหนดพื้นผิววัตถุ (Material Editor)
• การกำหนดพื้นผิววัตถุโดยเลือกจาก Library
• การกำหนดคุณลักษณะพื้นผิววัตถุแบบมาตรฐาน (Basic Parameters), การใส่พื้นผิวหลายๆ แบบใน Object ชิ้นเดียว
• การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม (Extended Parameters)
• การกำหนดค่าหักเหของแสง
• Image Map รูปแบบต่างๆ ทั้งวัตถุทรงกลม, ทรงเหลี่ยม และทรงอิสระ (UV Map)
• การสร้าง Map หลายชั้นผสมกัน
• การกำหนดพื้นผิวแบบใหม่ Ink’n Paint Material และ Translucent Shader
• การจัดองค์ประกอบ เพื่อให้ Material ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5. การจัดแสง (Lighting) & การกำหนดมุมกล้อง (Camera)
• Lighting แสงประเภทต่างๆ Ambient Light, Omni, Target Spot Light, Free Spot Light, Target Directional Light, Free Directional Light )
• Advanced Lighting : Light Tracer และ Radiosity
• Shadow Types การปรับแต่งเงารูปแบบต่างๆ
• Advanced Ray Traced Shadow, Area Shadows การปรับแต่งเงาให้สมจริงที่สุด
• หลักการจัดแสงแบบ Studio, งานภายในอาคาร และ นอกอาคาร Camera
• การตั้งกล้อง (Target Free) รูปแบบต่างๆ
• การตั้งคุณสมบัติของกล้อง เช่น ความชัดลึก, ความกว้างของหน้าเลนส์
• การแสดงจอภาพหลายมุมมองผ่านเลนส์กล้อง (Camera View)
• ส่วนควบคุมการแสดงหน้าจอของ Camera

บทที่ 6. การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) & การ Render Animation
• หลักการสร้าง Animation, Set Key Animation
• ทำความเข้าใจ Trajection เส้นแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุรูปแบบกราฟ
• การแก้ไขเส้นทาง Trajectory ของวัตถุ ทั้ง Positions, Rotate
• การเคลื่อนไหววัตถุตามเส้น Spline
• เทคนิคการทำการ์ตูนเคลื่อนไหว และการออกแบบ Story Board Render
• Render Scene (Common Parameters, MAX Default Scanline A-Buffer)
• การ Render ภาพแบบ Draft และแบบ Production

บทที่ 7. Work Shop I
• การสร้างงาน Animation จากความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด
• เพิ่มทักษะ ทั้งการสร้าง แก้ไข งาน
• รับฟังคำแนะนำ และแนวคิดจากอาจารย์ผู้สอน

บทที่ 8. การกำหนดสภาพแวดล้อม (Environment)
• การสร้างฉากใต้น้ำด้วย หรือจัดไฟ Volumetric Light
• FX การสร้างระเบิด, ควัน และหมอก
• การปรับ Camera ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตั้งไว้

ครั้งที่ 9. การสร้างไฟ , น้ำตก , พายุ ด้วย Particle และ Force
• Particle Systems เช่น ใช้ Spray สร้างฉากอาวกาศ
• การสร้างวัตถุกระทบกัน รูปแบบต่าง ๆ เช่น โยนโบลิ่ง , น้ำตก Space Warps (Geometric/Deformable, Particles & Dynamics, Particles Only และ Modifier-Based )

บทที่ 10. Video Post และ การใส่ Effect
• การสร้างงานเพื่อใช้ประกอบกับภาพจริง
• การใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับงาน Animation เช่น ฟ้าผ่า

บทที่ 11. Reactor
• สร้าง Physical Simulation
• Rigid, Soft Body Dynamics, Cloth Simulation, Fluid Simulation

บทที่ 12. Work Shop II
• ทดลองสร้างงาน Animation เต็มรูปแบบโดยเพิ่ม Effect ต่างๆ เข้าไปด้วย
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• ฟังบทสรุป และแนวทางการทำงานจริงจากวิทยากร

หมายเหตุ
• ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ
• เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน (หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้) ตามความต้องการของผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมา

• คอมพิวเตอร์ Windows ที่ติดตั้งโปรแกรม Autodesk 3ds Max

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 15 ปี คุณสามารถนำไปพัฒนาวงการ และพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

สมัครเรียนอย่างไร?

1. เช็คปฏิทิน (คลิก) ติดต่อทางเราเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเริ่มเรียน 1 สัปดาห์
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Messenger/Line/Email
5. รับลิงค์ดาวน์โหลด Exercise File เพื่อใช้ประกอบการเรียน
6. เริ่มเรียนตาม วันเวลาและสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันได้เลย

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
ชื่อบัญชี: บจก. วิหค เวิลด์ไวด์ (Vehok Worldwide Co., Ltd.)
ธนาคารกสิกรไทย | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่ 036-3-17563-5

สถานที่เรียน

เชียงใหม่ = ทรัมส์คอนโดมิเนียม (ข้างเจ็ดยอดพลาซ่า)
ต่างจังหวัด = เรียนออนไลน์ ในสถานที่ของท่านเอง

อนุวัฒน์ (อ.เอ๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทุกแขนง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีทักษะในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์
Graphic Designer, Print Designer, Web Designer, Web Developer, VDO Editor, 2D Animator, 3D Visualiser

คอร์สออกแบบสามมิติ

บริการกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

บริการออกแบบกราฟฟิกครบวงจร โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะทางสไตล์โมเดิร์นมากกว่า 15 ปี

อัตราค่าบริการ »

รับทำเว็บไซต์ (Website Design)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์การตลาด เว็บโหลดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปิดการขายได้ไว และมีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

อัตราค่าบริการ »

จีอีซี่ สตูดิโอ บริการออกแบบและผลิตงานกราฟิก

บริการออกแบบ-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น-อนิเมชั่น / 3D-กราฟิก-มัลติมีเดีย-เว็บไซต์ ฯลฯ / สำหรับงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ