ส่วนที่ 3 บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก

ส่วนที่ 3 บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...
ส่วนที่ 2 ทักษะการออกแบบกราฟิกที่จำเป็น

ส่วนที่ 2 ทักษะการออกแบบกราฟิกที่จำเป็น

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...
ส่วนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก

ส่วนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก

Graphic Design คือ ?? กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ทางศิลปะ + ความรู้ทางเทคโนโลยี = Graphic Design...